DERSLER

DERSLER


EMLAK İLE İLGİLİ
GENEL KAVRAMLAR 

 1. Emlakçılık Mesleğinin Tanımı ve Konusu
 2. Emlakçılığın Genel Kavramları
 3. Emlakçılık Mesleğinin ilkeleri,Amaçları ve Etiği
 4. Toplumun Emlakçıya ve Sektöre Bakış Açısı
 5. TSE Emlakçılık Hizmetleri Mecburi Standart Tebliği
 6. AB Müktesebatının Emlakçılık için Getirdiği Düzenlemeler / Kriterler 


HUKUKİ VE EKONOMİK BOYUTTA EMLAKÇILIK

 1. Emlak Komisyonculuğu ve Aracılığı
 2. Emlak Komisyonculuğunda Borç İlişkileri
 3. Emlak Komisyonculuğu ve Tüketici Hukuku
 4. Emlak Komisyonculuğu ve Franchising


HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYOLOJİ

 1. Halkla İlişkilerin Tanımı ve Terimleri
 2. Halkla İlişkilerin Amaçları ve İlkeleri
 3. Sosyolojinin Tanımı ve Önemi
 4. Müşteri İlişkileri Yönetimi


KADASTRO GENEL TANIMLARI

 1. Ayırma (İfraz)
 2. Birleştirme (Tevhid)
 3. Yola Terk
 4. Yoldan İndas
 5. Cins Değişikliği
 6. İrtifak Hakkı
 7. Kamulaştırma


TAPU GENEL TANIMLARI

 1. Tapu Tanımı ve Örgütü
 2. Tapu Siciline Başvuru
 3. Tapu Sicilinin İncelenmesi
 4. Bilgi ve Kayıt Örneklerinin İstenmesi
 5. Tapu ve Kadastro Harçları ve Damga Vergisi


ŞEHİR PLANLAMASI İLE İLGİLİ TANIMLAR

 1. Konut Alanları
 2. Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları
 3. Tarihi ve Doğal Çevrenin Korunması
 4. Parsellere ve Yapı Düzenine Ait Tanımlar


HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN ARAÇLAR

 1. Yüz tüze ve telefonla görüşme
 2. Konferans, seminer ,sergi ,fuar
 3. Radyo ,televizyon ,film , video slayt
 4. Festival , yarışmalar , açılışlar
 5. Dergi , broşür,afiş , bülten
 6. İnternet


EMLAK KOMİSYONCULUĞUNDA VERGİLENDİRME VE BİÇİMSEL VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 1. Vergiler
 2. Gelir vergisi
 3. Kurumlar vergisi
 4. Emlak vergisi
 5. Çevre ve temizlik vergisi
 6. Katma değer vergisi
 7. Damga vergisi
 8. Veraset ve intikal vergisi
 9. Vergi Kanunu
 10. Defter tutma, belge düzeni ve saklanması
 11. Beyanname verme ve harçlar


EMLAK ALIM – SATIM , KİRALAMA VE DEĞERLENDİRME (EKSPERTİZLİK) HİZMETLERİ

 1. Emlak alım- satımı (T.C. vatandaşları - Yabancı uyruklular)
 2. Emlak Kiralaması (T.C. vatandaşları - Yabancı uyruklular)
 3. Emlak pazarlama teknikler
 4. Danışmanlık sözleşmesi
 5. Değerlemenin tanımı ve yöntemleri
 6. Ekspertiz raporlarının hazırlanması


HALKLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL İMAJ

 1. Kurum kimliği, felsefesi
 2. Kurumsal davranış , iletişim
 3. Kurumsal imajı etkileyen unsurlar
 4. İşletmeler açısından kurumsal itibarın önemi ve yararları


RESMİ YAZI İLE YAPILAN TAPU İŞLEMLERİ VE TÜZEL KİŞİLERİN GAYRİMENKUL TASARRUFLARI

 1. RESMİ YAZI İLE YAPILAN TAPU İŞLEMLERİ
  • Haciz
  • İflas
  • Davalıdır şerhi
  • Konkordato
 2. TÜZEL KİŞİLERİN GAYRİMENKUL TASARRUFLARI
  • Kanunla veya K.H.K. ile kurulmuş tüzel kişiler
  • Tüzükle kurulmuş tüzel kişiler
  • Ana sözleşmeyle kurulmuş tüzel kişiler
  • Yetki belgesi


HARİTA VE İMAR UYGULAMALARI

 1. Sınırlandırma ve köy yerleşim haritası
 2. Düzeltmeler
 3. Aplikasyon
 4. İmar tanımı ve ilgili mevzuatlar
 5. Tahsis süretiyle tescil
 6. Tescil işlemleri


KENTLEŞME VE İMAR HUKUKU

 1. Şehir planlama kademeleri
 2. Planlama süreci
 3. Şehir planlamacılığının nitelikleri ve ilkeleri
 4. Anayasa mahkemesi kararlarında imar ve planlama
 5. Danıştay kararlarında imar ve planlama
 6. Yapı denetimi ve deprem yönetimi hakkındaki mevzuat


GAYRİMENKUL HUKUKU

 1. Genel hukuk bilgisi
 2. Medeni kanunla ilgili hükümler
 3. Borçlar kanunu ile ilgili hükümler
 4. Ticaret ve eşya kanunu ile ilgili hükümler
 5. Kadastro,mera,orman kanunlarının hükümleri
 6. Kat mülkiyeti kanunu
 7. 6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkındaki kanunla ilgili hükümler


TAPUDA AKİTLİ VE AKİTSİZ İŞLEMLER

 1. AKİTLİ İŞLEMLER
  • Satış
  • Miras payı devri
  • Bağış (hibe)
  • Trampa
  • Taksim(paylaşma)
  • Kat mülkiyeti
  • Kat irtifakı
  • Diğer irtifa hakları
  • Gayrimenkul mülkiyeti
  • İpotek
  • Resmi senet
  • Devremülk hakkı tasarrufu
 2. AKİTSİZ İŞLEMLER
  • Miras intikali
  • Miras taksimi
  • İştirak bozulması
  • Kat irtifakı
  • Kat mülkiyeti
  • İpotek
  • Şufa – iştira – vefa
  • Geçici tescil şerhi
  • Eşler arası mal rejimi sözleşmeleri
  • Finansal kiralama


DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE BEDEN DİLİ

 1. Davranış bilimleri tanımı,konusu,önemi
 2. Sunuşta beden dilinin önemi
 3. Göz ilişkisi
 4. El –kol-ayak-bacak-baş-yüz jestleri
 5. Mesafe ayarlama
 6. Cinsiyet – kişilik farklılığı ve beden dili

Anket
Hava Durumu


Döviz

1 $ = 4,10 TL
1 € = 5,00 TL
94622 Ziyaretçi